nước thải công nghiệp

Triển khai dự án thoát nước và xử lý nước thải lớn nhất tại Hà Giang

Triển khai dự án thoát nước và xử lý nước thải lớn nhất tại Hà Giang

Triển khai dự án thoát nước và xử lý nước thải lớn nhất tại Hà Giang Thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) vừa triển khai, thực hiện “Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang” nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về công tác thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn. Thi công đường ống thoát …