Quy trình kiểm tra

Quy trình kiểm tra, lắp đặt vận hành máy bơm chìm

Quy trình kiểm tra, lắp đặt vận hành máy bơm chìm

Trong tài liệu này kỹ sư của Matra Quốc tế sẽ bổ sung chi tiết về hướng dẫn lắp đặt vận hành, quy trình bảo dưỡng bơm chìm cho trạm bơm: Kiểm tra trước khi lắp đặt Hạng mục xây lắp phải đảm bảo đúng thiết kế được duyệt, quy định của nhà chế tạo và phù hợp với thiết bị sẽ lắp đặt (về kết cấu, …