xử lý nước thải nhà hàng

Quy định nào cho hệ thống nước thải sinh hoạt của nhà hàng

Theo nguồi tin báo thuongtruong.com chúng tôi xin chia sẻ thông tin như sau: Quy định nào cho hệ thống nước thải sinh hoạt của nhà hàng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi …