công nghệ MBBR

Tìm hiểu các công nghệ xử lý nước thải hiện nay

Tìm hiểu các công nghệ xử lý nước thải hiện nay

Như chúng ta đã biết, các công nghệ xử lý nước thải hiện nay gồm: Một là: Công nghệ xử lý nước thải MBBR. Hai là: Công nghệ xử lý AAO (Thường được gọi là công nghệ A2O) Ba là: Công nghệ xử lý nước thải hóa lý kết hợp với sinh học. Bốn là: Công nghệ xử lý màng lọc sinh học MBR. Năm …