xử lý nước thải

Quy định nào cho hệ thống nước thải sinh hoạt của nhà hàng

Theo nguồi tin báo thuongtruong.com chúng tôi xin chia sẻ thông tin như sau: Quy định nào cho hệ thống nước thải sinh hoạt của nhà hàng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi …

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại Lạng Sơn

“Quá tam ba bận” chọn nhà thầu! Gói thầu số 1 Xây dựng nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm tại Lạng Sơn thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Lạng Sơn (giai đoạn 1), sử dụng vốn vay Chính phủ Đức và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi quốc tế theo …